REGULAMIN portalu Sex Peryskop1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Każdy użytkownik serwisu SexPeryskop.pl (dalej zwanym: serwis) jest zobowiązany do korzystania z serwisu z zachowaniem obowiązującego w Polsce prawa oraz zgadza się z warunkami niniejszego regulaminu, jak również oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie przyszłe poprawki i modyfikacje regulaminu serwisu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz tego zapisu powinieneś opuścić i zaprzestać korzystania z serwisu.
Serwis jest w pełni darmowy, dopuszcza możliwość dodawania materiałów (filmy video, fotografie, gry, opowiadania). Treści zamieszczone w serwisie przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Serwis umieszcza również linki do innych witryn internetowych, które w żaden sposób nie są podległe i pozostają poza kontrolą serwisu.
Serwis nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności i innych niedozwolonych praktyk wszystkich stron internetowych osób trzecich do których prowadzą odniesienia zamieszczone w serwisie. Serwis nie ma możliwości prawnych do cenzurowania oraz redagowania zawartości stron osób trzecich.
Nielegalne i/lub nieupoważnione użycie nazwy SexPeryskop jest niedozwolone. Niedozwolone jest również wykorzystywanie przez każdego użytkownika serwisu danych należących do zarejestrowanych użytkowników m.in. adresów email, innych danych kontaktowych jak również pozostałych informacji, które każdy użytkownik umieszcza w trakcie rejestracji do serwisu.
Korzystając z serwisu potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią czyli masz nie mniej niż 18 lat według prawa polskiego. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią i / albo zamieszkujesz inny kraj i według tego prawa nie jesteś osobą pełnoletnią nie możesz używać dostępu do przeglądania zawartości serwisu.
Uznajesz i zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za osobiście dodawane materiały ( m.in. filmy, fotografie, gry, opowiadania, komentarze itp.) oraz jesteś świadom odpowiedzialności własnej w przypadku kiedy osoby trzecie będą korzystały z Twojego konta i jesteś w pełni świadomy z wynikających konsekwencji w przypadku publikacji w serwisie materiałów niedozwolonych prawem tj: bezprawnych, nękających inne osoby, szkodliwych społecznie treści, groźnej, obelżywej, oszczerczej, nieprzyzwoitej, naruszającej cudzą prywatność, ujawnianie danych osobowych, prześladowań rasowych oraz wyznaniowych, szkodliwych wirusów lub innych szkodliwych kodów komputerowych, nie ograniczysz poprawności funkcjonowania serwisu, co mogłyby zagrozić poprawnemu funkcjonowaniu serwisu lub zniszczyć zawartość serwisu lub zaszkodzić wszystkim użytkownikom serwisu itp. Oświadczasz, że wszystkie publikowane przez ciebie materiały są wolne od szkodliwych programów szpiegujących i monitorujących serwis oraz użytkowników tego serwisu. Potwierdzasz, że nie masz zamiarów narażenia swoimi działaniami serwisu na odpowiedzialność karną.
Oświadczasz, że jesteś jedyną osobą uprawnioną do publikacji materiałów w serwisie i nie będziesz udostępniał swojego konta rejestracyjnego osobom trzecim. Potwierdzasz, że publikowane materiały są Twoją własnością, posiadasz do niego wyłączne prawa i że po opublikowaniu tych materiałów nie będziesz rościł od serwisu i/lub jego właścicieli żadnych korzyści finansowych.
Wyrażasz zgodę i zezwalasz serwisowi na ostateczne określenie czynów niedozwolonych a określonych niniejszym regulaminem.

2. UŻYTKOWNICY I ICH PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI

Cała zawartość serwisu w całości jest jego własnością i tym samym podlega prawom własności intelektualnej (copyright) według obowiązującego prawa polskiego oraz konwencji międzynarodowej. Osoby powielające treści emitowane w serwisie są świadome i akceptują formę przesyłanej reklamy bez prawa ingerencji w formę i przekaz.
Serwis zastrzega sobie prawo usuwania materiałów budzących podejrzenie nadużycia praw własności autorskiej, oraz powiadomienie odpowiednich instytucji w przypadku niedostosowania się do niniejszych zapisów, bez ostrzeżenia użytkownika łamiącego te prawa.
Korzystając z serwisu oświadczasz, że podane przez Ciebie podczas rejestracji dane sa prawdziwe.

3. INFORMACJE KOŃCOWE

Konto użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte jeśli użytkownik narusza prawa i zasady niniejszego regulaminu w sposób rażący lub powtarzający się.
Serwis zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o stosowności prezentowanych materiałów przez użytkownika i czy mieszczą się one w ramach niniejszego regulaminu i według własnego uznania dokonuje weryfikacji.
Akceptujesz fakt, że serwis nie może być pociągany do odpowiedzialności i nie będziesz żądał od właścicieli oraz osób zarządzających serwisem wynagrodzenia, zadośćuczynienia, zapłaty za szkody i zobowiązania, wydatki, straty, długi i inne nieograniczone wydatki w tym koszty sądowo – prawne.

4. REKLAMY

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają.
Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie serwisu w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków serwisu poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam – informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
Przesłanie reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.
Odpowiedzialność serwisu wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego dla serwisu z tytułu danej Kampanii Reklamowej.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz łamiących niniejszy regulamin.
Serwis może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Reklamodawców zamawiających Reklamy sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.

5. PRZERWY TECHNICZNE

Serwis jest uprawnione do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Serwis dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez serwis zobowiązań z tytułu publikacji Reklamy.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższe.

Wynagrodzenie serwisu z tytułu publikacji Reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na publikację danej Reklamy. Cennik jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Reklamodawcą.
Serwisowi przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wynagrodzenia za publikacje Reklam będących w trakcie realizacji.
W przypadku, kiedy serwis nie otrzyma potwierdzenia płatności, reklama nie jest publikowana. W przypadku, kiedy serwis otrzyma potwierdzenie płatności po wybranej przez Reklamodawcę dacie rozpoczęcia publikacji Reklamy, publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana od chwili otrzymania potwierdzenia.
Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie przez serwis w formie elektronicznej faktur oraz duplikatów faktur.